صفحه اصلي > وام دانشجویی >  وام ودیعه مسکن وزارت بهداشت 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
وام ودیعه مسکن وزارت بهداشت
 

ودیعه مسکن

دانشجويان گرامي با توجه به اينكه وزارت بهداشت بودجه تخصيص يافته به وديعه مسكن را محدود كرده است در هر ترم تحصيلي به حدود 5 دانشجو وديعه مسكن تعلق مي گيرد و با توجه به اينكه وزارت بهداشت بودجه نيمسال دوم را تخصيص نداده است خواهشمند است مراتب فوق را مد نظر داشته باشيد

وديعه مسكن مخصوص دانشجويان متاهل مي باشد. و در زمان فراغت از تحصيل يا ترك منزل اجاره اي يا به هر دليل ديگر مبلغ اعطايي تماما به صندوق مسترد مي گردد. دانشجوياني كه وديعه مسكن دريافت مي كنند موظف هستند در پايان هر سال تحصيلي اجاره نامه جديد خود را به اداره رفاه تحويل نمايند در غير اينصورت وام وديعه مسكن به صورت نقدي از آنها مسترد مي گردد  . ترمهاي مجاز براي در اختيار داشتن وديعه مسكن دانشجويان ارشد 4ترم از زمان شروع تحصيل و دكترا 6 ترم از زمان شروع تحصيل مي باشد در پايان اين زمان حتي اگر از نظر آموزشي دانشجو هنوز فارغ التحصيل نباشد موظف است كل مبلغ را بازپرداخت نمايد. در غير اينصورت طبق مقررات آموزشي و انظباطي با دانشجوي خاطي برخورد خواهد شد.

براي دريافت وديعه مسكن بايد دانشجو ساكن خوابگاه نباشد و فقط براي يك بار در هر مقطع تحصيلي پرداخت مي گردد. به دانشجويان مقطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي به شرط داشتن ميانگين معدل حداقل 12 بعد از گذشت يك نيمسال از شروع تحصيل وديعه مسكن پرداخت مي شود  براي دانشجويان مقاطع تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و دستياران در شهر تهران حداكثر پنج ميليون تومان پرداخت مي شود.دانشجويان مقطع كارشناسي دو ميليون تومان )

در صورتي كه زوجين دانشجو باشند به يك نفر از آنان وديعه مسكن تعلق مي گيرد.

به دانشجوياني كه جدا از همسر زندگي مي كنند وديعه مسكن تعلق نمي گيرد.

مدارك مورد نياز »

1-تنظيم سند تعهد محضري(در قسمت فرم ها در سايت اداره رفاه دانلود نماييد )

2-تصوير صفحات شناسنامه

3- تصوير اجاره نامه معتبر داراي كد رهگيري

4- شماره حساب بانك تجارت شعبه شهيد بهشتي (جهت اخذ فرم افتتاح حساب به اداره رفاه مراجعه نماييد )

منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد