صفحه اصلي > وام دانشجویی > وام تحصيلي وزارت علوم 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
وام تحصيلي وزارت علوم
 

     دانشجويان وابسته به وزارت علوم شامل رشته هاي  (كارشناسي رشد و  پرورش پيش دبستاني ،كارشناسي ارشد    مشاوره،كارشناسي ارشد كودكان استثنايي ) مي باشد

به علت محدوديت بودجه به تعدادي از افراد متقاضي وام تحصيلي تعلق مي گيرد

دانشجويان در همه ترمهاي تحصيلي مي توانند تقاضاي وام تحصيلي كنند

سقف وام تحصيلي در هر ترم متفاوت مي باشد

به هنگام فارغ التحصيلي وام تحصيلي بايدبه همراه الباقي وام ها جمع شده 10 درصد نقد و الباقي به صورت اقساط به صندوق باز گردانده مي شود

          مدارك مورد نياز:

  • 1-فرم وام تحصيلي "از قسمت فرم ها دانلود گردد"
  • 2- سند تعهد محضري
  • 3- باز كردن حساب در بانك تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتي (با مراجعه به اداره رفاه فرم افتتاح حساب را دريافت نماييد )

)

منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد