صفحه اصلي > درباره اداره رفاه 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
درباره اداره رفاه
 

اداره رفاه دانشجويي

رسالت

رسالت اداره رفاه دانشجويان گسترش خدمات رفاهي دانشجويان جهت ايجاد فضايي مناسب و تامين آرامش خاطر براي دانشجويان است بدين منظور اين خدمات جهت دانشجويان دو وزارتخانه علوم و بهداشت با دو بخشنامه مجزا و مقررات متفاوت به شرح ذيل انجام گرفته است

شرح وظايف

تامين بخشي از هزينه هاي دانشجويي بصورت وامهاي تحصيلي و مسكن در پايان هر ترم

كمك به دانشجوياني كه بصورت خاص دچار خسارت بيماري و يا نياز شديد مالي مي گردند از طريق پرداخت وام ضروري

وام وديعه مسكن براي متاهليني كه در خانه اجاره اي سكونت داشته و جهت تامين بخشي از پيش پرداخت اجاره به اين وام نياز دارند

صدور دفترچه بيمه خدمات درماني براي دانشجوياني كه از طريق خانواده تحت پوشش بيمه نيستند

صدور بيمه حوادث 24 ساعته براي كليه دانشجويان دانشگاه

ارائه كار دانشجويي مناسب با فعاليت دانشجويي به منظور تامين نياز دانشجويان كه طبق مقررات در قسمتهاي مختلف خوابگاهها و دانشگاه مشغول به كار مي شوند كه اين فعاليت باعث دريافت كمك خرج خواهدشد

پيگيري امور مربوط به ثبت نام قرعه كشي و اعزام دانشجويان به سفر زيارتي حج عمره دانشجويي

فارغ التحصيلي دانشجويان در سيستم صندوق رفاه و اخذ نامه تاييديه براي فارغ التحصيلان

ارسال آمار دانشجويان به مركز آمار و پژوهش عالي كشور

انجام كارهاي مربوط به تسويه حساب دانشجويان با صندوق رفاه

دانشجويان پس از اتمام تحصيل جهت قسط بندي و تسويه حساب با صندوق به اداره رفاه دانشجويان مراجعه و پس از تكميل مدارك و ثبت رايانه اي نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام مي نمايند

نامه تسويه حساب الكترونيكي دانشجويان

وارد نمودن وامهاي تحصيلي در دو نوبت نيمسال اول و دوم هرسال براي  دانشجويان وزارت علوم و بهداشت به صورت جداگانه در سايت

پرداخت وام شهريه دانشجويان شهريه پرداز دو نوبت در سال

توزيع كارت الكترونيك خريد كتاب

 

 

منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد