صفحه اصلي > وام دانشجویی > وام شهريه وزارت بهداشت 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
وام شهريه وزارت بهداشت
 

وام شهريه وزارت بهداشت

دانشجويان دوره كارشناسي  تا مبلغ 000/000/56 ريال در هشت نوبت ،هر نوبت حداكثر مبلغ 000/000/700 ريال

 

دانشجويان دوره كارشناسي ارشد   تا مبلغ 000/000/100 ريال در چهار نوبت ،هر نوبت حداكثر مبلغ 000/000/25 ريال

دانشجويان دوره دكتري  تا مبلغ 000/000/200 ريال در هشت نوبت ،هر نوبت حداكثر مبلغ 000/000/50 ريال

 دانشجويان دورهتخصصي دولتي (آزاد)  تا مبلغ 000/000/200 ريال درپنج نوبت ،هر نوبت حداكثر مبلغ 000/000/50 ريال

مقررات :

وام مصوب به حسابي كه آموزش دانشگاه بابت شهريه دانشجو كتبا اعلام مي نمايد واريز مي گردد

از سرانه وام شهريه ميزان 4 درصد كارمزد كسر مي گردد

 

 

منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد